ES struktūrfondi

SKAŅAS SLĀPĒJOŠS SAPLĀKSNIS AR POLIOLEFĪNU-SĀĻU KOMPOZĪTA SLĀNI

Izmantojot dažādu veidu elastīgus poliolefīnus un kombinējot tos ar dažādiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām, iespējams iegūt materiālu ar labām skaņas slāpēšanas īpašībām.

17.06.2019

Dalība ESF līdzfinansētā apmācību projektā sadarbībā ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpni

Sadarbībā ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" veicām uzņēmuma darbinieku kompetenču attīstīšanu inovāciju jomā.

16.03.2018

SKAŅAS SLĀPĒJOŠS SAPLĀKSNIS AR POLIOLEFĪNU-SĀĻU KOMPOZĪTA SLĀNI

Realizācijas laiks: 2019.-2021.gads

Projekta mērķis: Izmantojot dažādu veidu elastīgus poliolefīnus un kombinējot tos ar dažādiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām, iespējams iegūt kompozīcijas ar paaugstinātu blīvumu un elastību jeb materiālu ar labām skaņas slāpēšanas īpašībām. Papildus izpētot iespēju ielīmēšanai starp saplākšņa loksnēm, iegūstot saplāksni ar skaņas slapējošām īpašībām un augstu izturību..

Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/007

Projekta īstenošana: Pētījums tiek īstenots Viedo materiālu kompetences centra projekta ietvaros.
Viedo materiālu kompetences centrs aptver trīs zinātniskos virzienus:

  • Viedie materiāli;
  • Biotehnoloģija;
  • Viedās vides tehnoloģijas.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta laiks: 2019.gada 1.jūlijs līdz 2021.gada 31.maijs

Dalība ESF līdzfinansētā apmācību projektā sadarbībā ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpni

Realizācijas laiks: 2016.-2018.gads

No 2018.gada 17.marta līdz 11.augustam notiks ESF līdzfinansētās apmācības "Inovāciju un procesu efektīva vadība ražošanas uzņēmumā - ceļš uz ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību (1., 2. un 3.moduļi)".

Apmācību mērķis ir attīstīt uzņēmuma vidējā līmeņa vadītāju vadītprasmes un pilnveidot uzņēmuma LEAN sistēmu. Paredzēts apmācīt 7 darbiniekus.

Aktivitāte notiks valsts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros.

16.03.2018.

Personāla daļas vadītāja

L.Jonaste.

 

2017.gada oktobrī tika realizētas ESF līdzfinansētās apmācības SolidWork programmatūrā.Tika apmācīti 6 darbinieki.

Apmācību mērķis bija apmācīt un pilnveidot darbinieku prasmes SolidWork programmatūrā lai veiksmīgi apgūt darbu uz jaunām datorizētām kokapstrādes iekārtām.

Aktivitāte notika valsts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros.

 

15.11.2017.

Personāla daļas vadītāja

L.Jonaste

 

DAŽĀDU VEIDU POLIOLEFĪNU MATRICU-KOKSNES KOMPOZĪCIJAS

Izmantojot dažādu veidu poliolefīnus un kombinējot tos ar rūpnieciskajiem kokrūpniecības ražošanas atlikumiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām, iespējams iegūt kompozīcijas ar paaugstinātu cietību vai stiprību.

12.03.2018

Dalība ESF līdzfinansētā apmācību projektā sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju a

Sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju" realizējām ESF līdzfinansētās apmācības "Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi"

15.11.2017

DAŽĀDU VEIDU POLIOLEFĪNU MATRICU-KOKSNES KOMPOZĪCIJAS

Realizācijas laiks: 2016.-2018.gads

Projekta mērķis: Izmantojot dažādu veidu poliolefīnus un kombinējot tos ar rūpnieciskajiem kokrūpniecības ražošanas atlikumiem, kā arī ar dažāda veida ķīmiskām piedevām, iespējams iegūt kompozīcijas ar paaugstinātu cietību vai stiprību. Papildus izpētot novecināšanu un tās ietekmi uz kompozīcijas noturību.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/009

Projekta īstenošana: Pētījums tiek īstenots projekta Meža nozares kompetences centrs ietvaros. Meža nozares kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta laiks: 2016.gada 1.jūlijs līdz 2018.gada 31.decembris

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR

Dažādas poliolefīnu matricas  Dažādas poliolefīnu matricas

Dažādas poliolefīnu matricas

Projekta soļi

Rūpnieciskā pētījuma aktivitātes „Dažādas poliolefīnu matricas” ietvaros tika veikti eksperimenti ar koksnes kompozīta pamat-matricas polimēru, mainot gan pašu polimēru, gan tehnoloģiskos parametrus. Kombinējot polimēru - polipropilēnu ar augstu kristalizācijas pakāpi un palēninot dzesēšanas ātrumu, kā arī palielinot nostiepuma pakāpi. Rezultātā polimēra struktūra - molekulu virknes - spēj sakārtoties, materiāls veidojas lokans, tai pat laikā ir nostiepums, veidojas materiāla struktūras orientācija - attiecīgi garenvirzienā kompozīts ir kļuvis fizikāli-mehāniski izturīgāks, tai pat laikā saglabājot savu elastību, ir palielinājusies virsmas cietība. Ņemot vērā, ka kompozītu kā pārklājumu izmanto garenvirzienā, mehānisko īpašību pasliktināšanās šķērsvirzienā nav kritiska.
Papildus tika veikti darbi pie testēšanas metodes izstrādēs, kas apvienotu gan virsmas praktisko noturību pret švīkām - skrāpējumiem - mehānisko nodilumu, gan to, kā šis bojājums ietekmē pārklājuma adhezīvo stiprību. Lai būtu iespējams novērtēt, cik lielam bojājumam jābūt, lai būtu ietekmē uz adhezīvo stiprību, un kā šos apstākļus ietekmē kompozīta polimēra matrica.
Sekmīgi realizēts Meža nozares kompetences centra ietvaros veiktais projekts par dažādu veidu poliolefīnu matricu - koksnes kompozīcijām, veicot pētījumu ar dažādiem polimēriem un to maisījumiem, kausējumā tos sajaucot ar koksnes daļiņām un nosakot optimālas lietošanas īpašības, kā arī to novecošanu. Pētījumā noskaidrota optimāla polimēra koncentrācija un sajaukšanās, kā arī mehānisko īpašību un krāsu maiņa, kompozītam novecojot. Tāpat arī pārbaudīta mehānisko bojājumu ietekme uz tālāku lietošanu un noturību. Projekta pārskatu iespējams apskatīt šeit.

Dalība ESF līdzfinansētā apmācību projektā sadarbībā ar biedrību "Latvijas Logu un durvju ražotāju a

Realizācijas laiks: 2016.-2018.gads

2017.gada oktobrī tika realizētas ESF līdzfinansētās apmācības "Pasīvo ēku projektēšanas un būvniecības pamatprincipi". Apmācīts viens darbinieks.

Apmācību mērķis bija attīstīt darbinieka kompetenci pasīvo ēku mezglu ražošanā, kas ļautu uzņēmumam iesaistīties ēku koka konstrukciju izstrādes un ražošanas tirgū Latvijā un ārvalstīs.

Aktivitāte notika valsts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros.

 

15.11.2017.

Personāla daļas vadītāja

L.Jonaste

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību

SIA "Troja" iesaistās ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

24.07.2017

ESF PROJEKTS "KOKRŪPNIECĪBAS UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS"

No 01.07.2010. līdz 31.05.2015. SIA “Troja” piedalījās ES Struktūrfondu programmas “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” apmācību projektā.

01.02.2017

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību

Realizācijas laiks: 2017.-2023.

SIA "Troja" iesaistās ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augusts.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.


Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.


Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

 

24.07.2017.

Personāla daļas vadītāja

L.Jonaste

ESF PROJEKTS "KOKRŪPNIECĪBAS UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS"

Realizācijas laiks: 07.2010 - 05.2015

No 2010.gada 30. jūnija līdz 2015.gada maija beigām SIA “Troja” ņēma dalību Latvijas Kokrūpniecības federācijas partnerībā organizētā sadarbības partneru darbinieku apmācību projektā ES struktūrfondu programmā “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”.

Projekta ietvaros tika apmācīti 93 uzņēmuma darbinieki tādās jomās kā datorika, ražošanas inženierzinības un vadība, kvalitātes nodrošināšana un vadība, inženierzinātnes un tehnoloģija.

Apmācību rezultātā uzņēmumā tika pilnveidots ražošanas process un panākta augstāka produktivitāte. Uzņēmumā nepārtraukti notiek darbs pie LEAN principu iedzīvināšanas katrā produkcijas ražošanas posmā.

Personāla  daļas vadītāja,
L.Jonaste

Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju.

12.09.2016

PĀRTIKAS NOZARĒ NODARBINĀTO APMĀCĪBAS - KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Pārtikas nozares nodarbināto apmācības - konkurētspējas veicināšanai", kuru nodrošina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģen

08.01.2016

Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Realizācijas laiks: 2016.-2018.gads

Projekta mērķis: Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un noturību pret ārējas vides aspektiem.

Projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/009

Projekta īstenošana: Pētījums tiek īstenots projekta Meža nozares Kompetences centrs ietvaros. Meža nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekta laiks: 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  Izmantojot pirmreizējos poliolefīnus, rūpnieciskos kokrūpniecības ražošanas atlikumus un dažāda veida ķīmiskās piedevas iegūt paaugstinātās tecētspējas kompozīciju. Papildus izpētot tonēšanas iespējas un noturību pret ārējas vides aspektiem.  WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija WPC līnija - Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija  Paaugstinātas tecētspējas poliolefīnu-koksnes kompozīcija

Projekta soļi

Pētījuma projekta P6 aktivitātes „Tehnoloģiskās piedevas un to savietojamība” ietvaros tika testēti vairāki, populārākie tehnoloģiskie lubrikanti, kā arī to maisījumi, lai palielinātu kompozīcijas tecētspēju. Tālāk rit darbs pie optimālo koncentrāciju noteikšanas. Paralēli šiem darbiem arī notiek pārbaudes ar mērķi noskaidrot materiāla pārstrādes iespējas.
Pētniecības projekta aktivitātēs „Kompozīta noturība pret UV-stariem” un „Kompozīta, kā pārklājuma izmantošanas iespējas ” izmantoja iepriekš sagatavoto poliolefīnu-koksnes kompozīciju, kas tika izstrādāta kā pārklājums saplāksnim. Tika pētīta tās noturība pret UV-starojumu un vispārēja noturība pret ārējas vides apstākļiem gan mākslīgā novecošanas kamerā, gan dabīgos āra apstākļos novecošanas stendā. Paraugiem ar atšķirīgu UV-stabilizatora daudzumu un dažādiem krāsu pigmentiem noteica optimālos daudzumus, kādus būtu nepieciešams lietot šāda tipa kompozītu materiālos.
Pētniecības projekta aktivitātes „Kompozīta noturība pret UV-stariem” turpinājumā tika novēroti iepriekš sagatavotie paraugi, kas dabīgos āra apstākļos ievietoti novecināšanas stendā. Kopumā, paraugiem esot 6 mēnešus āra apstākļos, tik novērota dramatiska krāsu toņa maiņa, kamēr mehāniskās īpašības samazinājums bija nebūtisks. Secināts arī, ka laika apstākļi - saule, ūdens, sals - kopumā ietekmē krāsu izbalēšanu būtiskāk nekā tikai saules apgaismojums, kas tika imitēts mākslīgas novecošanas kamerā.

PĀRTIKAS NOZARĒ NODARBINĀTO APMĀCĪBAS - KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI

Realizācijas laiks: 2015.

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Pārtikas nozares nodarbināto apmācības - konkurētspējas veicināšanai", kuru nodrošina Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (līguma Nr. L-APA-10-0029).

 

VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS

2015.gadā piedalījāmies ESF līdzfinansētā projektā "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts", kuru nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīst

08.01.2016

DALĪBA TIRDZNIECĪBAS MISIJĀ VĀCIJAS IZSTĀDĒ "IMM COLOGNE 2014"

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecī

15.01.2014

VIESNĪCU, RESTORĀNU UN SAISTĪTO NOZARU KOMERSANTU DARBINIEKU APMĀCĪBU PROJEKTS

Realizācijas laiks: 2015

2015.gadā piedalāmies ESF līdzfinansētā projektā "Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts", kuru nodrošina Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

DALĪBA TIRDZNIECĪBAS MISIJĀ VĀCIJAS IZSTĀDĒ "IMM COLOGNE 2014"

Realizācijas laiks: 2014.

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Vācijas izstādi "IMM Cologne 2014".

Tirdzniecības misija mēbeļu izstādē tika apmeklēta ar mērķi atrast jaunus sadarbības partnerus un apgūt potenciālos noieta tirgus Eiropā, kā arī pasaules mēbeļu ražošanas jaunāko tendenču apzināšana. Produkts, ar kuru ir plānots attīstīt un pilnveidot uzņēmuma darbību, ir biroja mēbeles no augstas kvalitātes bērza saplākšņa.

Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē 

SIA Troja

Tirgzinības speciāliste

E.Strumpmane

Projekta soļi

No 15.01. - 17.01.2014. SIA "Troja", sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", piedalījās LIAA organizētajā tirdzniecības misijā uz Vācijas izstādi "IMM Cologne 2014".
SIA "Troja" ir noslēdzis 2014.gada 12.jūnija līgumu Nr. L-ĀTA-14-2179 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē "IMM Cologne 2014"" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
2014.gada 4.augustā tiek saņemts lēmums par atbalsta finansējuma izmaksu, balstoties uz līgumu Nr. L-ĀTA-14-2179 par projekta "Dalība tirdzniecības misijā Vācijas izstādē "IMM Cologne 2014"" īstenošanu.
No apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 2199,98 EUR, 1099,99 EUR ir ERAF finansējums un 1099,99 EUR ir privātais finansējums.

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI SIA "TROJA", BAUSKAS IELĀ 143, RĪGĀ

SIA Troja īsteno projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Troja", Bauskas ielā 143, Rīgā" Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vi

08.12.2013

PROJEKTS "KOKSNES KOMPOZĪTMATERIĀLI AR UZLABOTĀM ĪPAŠĪBĀM"

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības

29.04.2013

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI SIA "TROJA", BAUSKAS IELĀ 143, RĪGĀ

Realizācijas laiks: 12.2013 - 06.2013

SIA Troja īsteno projektu "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA "Troja", Bauskas ielā 143, Rīgā"

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Projektu līdzfinansē Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Vides investīciju fonds" pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.panta 1.3daļu un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 355647.89 (trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro, 89 centi), no tām:

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 245960.40 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro, 40 centi), no tām:

1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 "Klimata pārmaiņu finanšu instruments") līdzekļi ir 45.00% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 110682.18 (viens simts desmit tūkstoši seši simti astoņdesmit divi eiro, 18 centi);

2. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 55.00% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 135278.21 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi eiro, 21 centi).

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 55530.82 kg CO2 gadā;

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.50 kgCO2/lati.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai     Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Leonīds Tugaļevs

SIA "Troja"

Arhitekts, projektu vadītājs

PROJEKTS "KOKSNES KOMPOZĪTMATERIĀLI AR UZLABOTĀM ĪPAŠĪBĀM"

Realizācijas laiks: 2011. - 2012.

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Aktivitātes mērķis ir paaugstināt komersantu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

SIA "TROJA” šī projekta ietvaros piedalās projekta „Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” pētniecībā (Līgums Nr.4-06/33, noslēgts 01.11.2012).

MNKC

 

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

 

Projekta soļi

SIA "MNKC” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ir noslēgusi līgumu par projekta „Meža Nozares Kompetences Centrs” īstenošanu (Līgums Nr. L-KC-11-0004, noslēgts 08.04.2011), kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Līgums Nr.4-06/33, noslēgts 01.11.2012 par projekta „Koksnes kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām” pētniecību.

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA SPORTA PREČU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Laikā no 03.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus- skrituļdēļus ar zīmolu SIGHT SKATEBOARDS un skimborda dēļus ar zīmolu KAIYA SKIMBOARDS. Izstādē vairāk k

25.03.2013

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA PRODUKTU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya. Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīst

20.01.2012

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA SPORTA PREČU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Realizācijas laiks: 2.2009 - 07.2018

ISPO Munich izstāde

Laikā no 3.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus- skrituļdēļus ar zīmolu SIGHT SKATEBOARDS un skimborda dēļus ar zīmolu KAIYA SKIMBOARDS. Izstādē vairāk kā 2300 dalībnieku prezentē jaunāko, kas pieejams sporta preču, apavu un modes klāstā, kā arī plaši tiek pārstāvēti āra aktivitāšu un slēpošanas sporta inventāra ražotāji. Izstādi apmeklē vairāk kā 80.000 apmeklētāji no vairāk kā 100 valstīm.

Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" un uzņēmuma projekta mērķis ir attīstīt sporta preču ražošanu no bērza saplākšņa, veicināt Latvijā ražotu skrituļdēļa un skimborda produktu virzību Eiropas tirgos.

Sight skateboards      Kaiya skimboards

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

Projekta soļi

Laikā no 03.02.-06.02.2013. starptautiskajā sporta izstādē ISPO 2013 (Minhene) SIA “Troja” prezentē jaunos saplākšņa produktus.

LATVIJĀ RAŽOTU BĒRZA SAPLĀKŠŅA PRODUKTU VIRZĪBA ĀRĒJOS TIRGOS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Realizācijas laiks: 11.2011 - 01.2012

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya. Dalība izstādē tiek realizēta ar līdzfinansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" un uzņēmuma projekta mērķis ir veicināt skimborda produkta virzību Eiropas tirgū un ražošanas uzsākšana.

Latvijā ražotie saplākšņa skimbordi Kaiya Boot Exhibition

SIA Troja

Tirgzinības speciālists

G.Gūtmane

Projekta soļi

No 21.01 - 29.01.2012 SIA Troja debitē pasaules lielākajā ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Diseldorfā, prezentējot ražotos skimborda dēļus zem zīmola Kaiya.

ESF PROJEKTS "PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA"

Dotā projekta ietvaros SIA "Troja" vadošais darbinieks tika apmācīts Lean menedžmenta pamatprincipiem un metodikai, ar mērķi iegūt pamatprasmes uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai atsevišķos organizācijas procesu apgabalos.

06.06.2011

PROJEKTS "SAPLĀKŠŅU PĀRSTRĀDES RAŽOTNES PILNVEIDOŠANA ATBILSTOŠI STANDARTU PRASĪBĀM"

SIA „Troja” 2006. - 2007.gadā realizēja investīciju projektu „Saplākšņu pārstrādes ražotnes pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām”, kas ietvēra jauna ražošanas ceha būvniecību un papildus tehnoloģisko iekārtu iegādi, pie

12.09.2008

ESF PROJEKTS "PRODUKTIVITĀTES EVOLŪCIJA"

Realizācijas laiks: 2011. - 2013.

Sadarbībā ar LTRK

Dotā projekta ietvaros SIA "Troja" ir apmācījusi savu vadošo uzņēmuma darbinieku Lean menedžmenta pamatprincipiem un metodikai ar mērķi iegūt pamatprasmes uzņēmuma produktivitātes paaugstināšanai atsevišķos organizācijas procesu apgabalos. Šo apmācību rezultātā uzņēmumā ir ieviesti vairāki jauninājumi ražošanas procesa optimizācijai un pārskatamībai.

Projekta ietvaros uzņēmuma darbinieki piedalījās arī tādās projekta aktivitātēs kā: "Labākais komunikātors", "Biznesa klase", Biznesa meistarklase".

Lean apmācības sadarbībā ar LTRK

Personāla daļas vadītāja,

L.Jonaste

Projekta soļi

2011.gada 6.jūnijā SIA "Troja" ir parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" par projekta "Produktivitātes evolūcija" realizēšanu ES Struktūrfondu līdzfinansētās aktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībā organizētām apmācībām" ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar v/u "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA līgums Nr. L-APA--10-0016, Projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/013).
Pēdējā aktivitāte šī projekta ietvaros notika no 2013.gada novembra līdz 2014.gada maijam ( "Biznesa klase").

PROJEKTS "SAPLĀKŠŅU PĀRSTRĀDES RAŽOTNES PILNVEIDOŠANA ATBILSTOŠI STANDARTU PRASĪBĀM"

Realizācijas laiks: 2006.-2007.

SIA „Troja” 2006. - 2007.gadā realizēja investīciju projektu „Saplākšņu pārstrādes ražotnes pilnveidošana atbilstoši standartu prasībām”, kas ietvēra jauna ražošanas ceha būvniecību un papildus tehnoloģisko iekārtu iegādi, piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda un Latvijas valdības līdzfinansējumu. Projekta mērķis – izveidot SIA „Troja” par starptautiski atzītu uzņēmumu, kas spēj piedāvāt kvalitatīvu un starptautiskajiem standartiem atbilstošu produkciju, ražošanas procesā izmantojot videi un darba drošībai atbilstošas tehnoloģijas.

Projekta kopējās izmaksas LVL 1 157 000, no tām atbalstāmās izmaksas LVL 1 031 000 atbilstoši grantu shēmas nosacījumiem par atbalsta intensitāti Rīgā lielajām komercsabiedrībām, atbalsta summa noteikta 30% apmērā.

Projektā iekļautās aktivitātes:
ražošanas korpusa celtniecības 1. kārta LVL 240 000;
jaunu tehnoloģisko ražošanas iekārtu un iekārtu piederumu iegāde kopsummā par LVL 916 000.
Veiktās investīcijas ražotnes pilnveidošanā ļaus palielināt augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas apjomus līdz 2 reizēm, turpināt un paplašināt jaunu produktu ražošanu, orientējoties uz gala patērētājiem, nodrošinot precīzu līgumu uzpildi.

Projekta soļi

Ražošanas korpusa celtniecības 1. kārta LVL 240 000
Jaunu tehnoloģisko ražošanas iekārtu un iekārtu piederumu iegāde kopsummā par LVL 916 000.