Iepirkumi

Noslēdzies iepirkuma konkurss par servera piegādi

Komisija ir izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus un par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir atzinusi SIA VEFabrika, reģ. Nr. 44103059378, iesniegto piedāvājums par kopējo summu (bez PVN) EUR 12 231,82 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit viens eiro un 82 centi).

Atpakaļ